حس تو مرا ريخت بهم
با چه زبانی بگم ميخوامت
يك لحظه كنارم بشين اين دل سر كش ببين شد رامت
بسته به تو آرامشم
عمرا ازت خسته شم محبوبم
شايد تو ندانی ولي پيش تو عشقم فقط من خوبم
دلبر جانم عاشق شدم و پای تو ميمانم
با عطر تنت كردی تو حيرانم
بی تو نتوانم
دلبر جانم آسان تو شدی ماه شب تارم
درگيرتم افتاده بهت كارم
تويی دارو ندارم
از دل نرود مهر تو با اينكه ازم دوری و خستم
كفر ولی ميگم تو رو با عمق وجودم ميپرستم
فرصت بده تا حسی كه دارم به تو ثابت بشه عشقم
از روزی كه ديدم تو رو دنيا ديگه افتاده زچشمم
دلبر جانم عاشق شدم و پای تو ميمانم
با عطر تنت كردی تو حيرانم بی تو نتوانم
دلبر جانم اسان شدی ماه شب تارم
درگيرتم افتاده بهت كارم
تويی دارو ندارم